Là một trong những địa phương phát triển kinh tế năng động của cả nước, tỉnh Bình Dương hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, đứng thứ 4 cả nước về xuất nhập khẩu hàng hóa. Hải quan Bình Dương phấn đấu quý II năm nay, đạt số thu 4.260 tỷ đồng, kế hoạch cả năm Tỉnh giao là 16.800 tỷ đồng.