EU sẽ có thể xem một số quy định của Anh là tương đương với luật của EU, dựa trên cách tiếp cận tương ứng và tránh rủi ro.