Từ chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 49 ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, những văn phòng công chứng tư nhân ở Bình Dương được thành lập và bước đầu mang lại hiệu quả xã hội

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 49 ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tỉnh Bình Dương đã quán triệt thực hiện chủ trương này với việc khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được đăng ký hoạt động hành nghề công chứng. Cũng từ chủ trương này, những văn phòng công chứng tư nhân ở Bình Dương được thành lập và bước đầu mang lại hiệu quả xã hội cao.

Là văn phòng công chứng được thành lập theo chủ trương xã hội hóa, đến nay, sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, văn phòng công chứng Bình Dương ở thị xã Bến Cát đã đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân, góp phần làm giảm áp lực cho Nhà nước về yêu cầu chứng thực trên địa bàn. Tính riêng trong năm 2017, văn phòng công chứng Bình Dương thực hiện công chứng hơn 20.000 hợp đồng giao dịch các loại.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 văn phòng công chứng tư nhân thành lập đi vào hoạt động, nâng tổ số tổ chức hành nghề công chứng ở Bình Dương lên 26 đơn vị. Hầu hết các văn phòng công chứng đều phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của mình, thu hút nhiều người dân có nhu cầu tìm đến, hình thành cơ chế cung cấp dịch vụ công chứng một cách thông thoáng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân. Qua đó tạo điều kiện cho nhân dân có thêm sự lựa chọn giữa các tổ chức hành nghề công chứng và được tiếp cận dịch vụ công chứng một cách dễ dàng, thuận lợi, trên nguyên tắc đảm bảo tính an toàn về mặt pháp lý cho các bên tham gia giao dịch.

Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Bình Dương sẽ kiện toàn hệ thống hoạt động công chứng với 31 tổ chức hành nghề công chứng. Việc xúc tiến triển khai đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang góp phần đáp ứng tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của tỉnh thông qua việc tăng cường quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực, đặc biệt là đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho các hợp đồng giao dịch của mọi người dân.