Đầy nhiệt huyết và tinh thần dấng thân, khám phá cái mới là điểm mạnh của thanh niên khi khởi nghiệp. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, thanh nhiên sẽ gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Hỗ trợ về kinh nghiệm và nguồn vốn sẽ giúp thanh niên tự tin khởi nghiệp

Đầy nhiệt huyết và tinh thần dấng thân, khám phá cái mới là điểm mạnh của thanh niên khi khởi nghiệp. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, thanh nhiên sẽ gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Hỗ trợ về kinh nghiệm và nguồn vốn sẽ giúp thanh niên tự tin khởi nghiệp và thanh công.