Tai Bình Dương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thành lập từ 8/2002. Hoạt động của hội đã giúp người tiêu dùng ý thức hơn về vai trò và quyền lợi của mình.

Tai Bình Dương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thành lập từ 8/2002. Hoạt động của hội đã giúp người tiêu dùng ý thức hơn về vai trò và quyền lợi của mình.