Trong 2 ngày 23-24/9, cử tri Cộng hòa Séc đã đi tham gia bầu cử địa phương cũng như vòng 1 bầu lại 1/3 số ghế tại Thượng viện theo nguyên tắc thay thế luân phiên cứ mỗi 2 năm 1 lần. Điều này có nghĩa là tại cuộc bầu cử lần này cử tri sẽ bầu lại 27/81 Thượng nghị sỹ tương ứng với 27/81 khu vực bầu cử trên khắp cả nước.