Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Đảng ủy quân sự tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch, tiêu chí thực hiện chặt chẽ, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền,

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Đảng ủy quân sự tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch, tiêu chí thực hiện chặt chẽ, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa cao trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ quân sự, cũng như trong lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  Sau 2 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, việc triển khai, quán triệt từng bước đi vào chiều sâu.

Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương hiện có 16 tổ chức cơ sở đảng; 40 chi bộ đảng trực thuộc; 100% chi bộ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu có chi ủy. Sau 5 năm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo phân cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập đầy đủ các chuyên đề. Qua đó, các cấp ủy đảng, tổ chức quần chúng đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đồng thời duy trì hình thức kể chuyện về Bác; sinh hoạt chuyên đề, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... góp phần tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhìn chung các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ quân sự tỉnh đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung, vị trí, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết cán bộ, đảng viên luôn tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong công tác, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Từ đó, ý thức học tập, trách nhiệm với công việc, đoàn kết nội bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường; Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời nâng cao được trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương có 18 tập thể, 27 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Bình Dương,Quân khu 7 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng, vì đã có những mô hình, nội dung học tập cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Điển hình như: Mô hình xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là lực lượng dự bị động viên đang làm việc trong các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp của Ban CHQS thị xã Thuận An; Mô hình phát huy trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện công tác chính sách của Ban CHQS thị xã Bến Cát… Đây là những mô hình đã góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào thực tiển cuộc sống.