Được sự quan tâm và tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hạ tầng xã hội cùng các thiết chế văn hóa, đời sống nhân dân ngày được nâng cao. Đến nay, xã Thường Tân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của tỉnh.