Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, địa phương không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắ

Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, địa phương không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ôtô.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, chỉ với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài có hiệp định đã được ký kết quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ôtô thì việc mua xe phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo hiệp định.

Với việc mua sắm xe ôtô phục vụ công tác, trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước ngày 1/1/2018. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại xe ôtô hiện có, điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu.