Kỷ niệm ngày 5/6, kỷ niệm 106 năm ngày Chủ tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc hành trình lịch sử đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/6, kỷ niệm 106 năm ngày Chủ tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc hành trình lịch sử đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Bến cảng Nhà Rồng - nơi đây người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, mang lại độc lập tự do cho dân tộc VN.

Đây là mô hình của tàu Amiral Latouche Tréville. Trên con tàu này, ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Trên con tàu Amiral LaTouche Treville, Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba làm phu bếp. Tháng 6/1919 thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, gởi bản yêu sách 8 điểm đến hội nghị Vec- xây. Sự kiện này đã “gây xáo động trong thế giới thuộc địa” là phát pháo hiệu thức tỉnh nhân dân Việt Nam và các nước thuộc địa lúc bấy giờ.

Bôn ba khắp bốn biển năm châu, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tìm ra con đường tất yếu để giải phóng dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ngày 3/ 2/ 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra Đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, và cùng Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lấy nền độc lập tự do cho dân tộc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nghiên cứu về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu có cùng nhận định: Ngày 5/6/1911 đánh dấu bước ngoặc vô cùng quan trọng trong đời sống Cách mạng của Người và trong lịch sử Cách mạng nước ta, làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, mà sau này là biểu tượng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, trong cuộc tái thiết và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh:

106 năm đã trôi qua, từ sự kiện ngày 5/6/1911 lịch sử, trãi qua bao thăng trầm với nhiều sự đổi thay, nhưng Bến nhà Rồng vẫn còn đó, và lý tưởng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng mãi cùng non sông.