Tấm gương ông: Trần Xuân Bảy

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch CĐCS Xí nghiệp chế biến cao su Dầu Tiếng