Thạc sĩ Đinh Thị Điều Nguyên Phó trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Chính Trị khu vực II

          Tư tưởng của Bác về phụ nữ được xuất phát từ thực trạng bất bình đẳng  "trọng nam khinh nữ" dưới chế độ phong kiến và sự cai trị thâm độc của thực dân Pháp đối với nước ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong hoàn cảnh tù đày và khi đã là lãnh tụ cách mạng Bác càng cảm nhận sâu sắc thân phận của những người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự đem lại lợi ích cho con người, trong đó phụ nữ được chăm lo và giải phóng. Trong Di chúc, Bác biểu dương tinh thần chiến đấu, hy sinh và căn dặn toàn dân phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ ta đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.