Sau 7 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” tại tỉnh Bình Dương, mMột trong những kết quả nổ

Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, sau 7 năm triển khai thực hiện tại tỉnh Bình Dương đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Đề án là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã xây dựng dự án phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách địa phương. Cùng với số vốn ủy thác, hàng năm, các cấp hội đều tích cực sáng tạo trong công tác vận động phát triển nguồn vốn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, đã nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay trên 111 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, các cấp hội đã xét cho trên 4 ngàn lượt hộ vay phát triển sản xuất, thực hiện 264 dự án, thành lập 264 tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, giúp nông dân cải thiện và nâng cao đời sống. Thu nhập từ nông nghiệp tăng, số hộ khá giàu tăng, nhiều hộ nông dân trở thành chủ trang trại.

Qua nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã góp phần hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn. Nổi bật là các mô hình trồng và chăm sóc hoa lan, cây kiểng, nuôi cá, trồng tiêu, rau màu, nuôi cút, nuôi bò thịt, bò sữa, trồng và chăm sóc bưởi, trồng nấm…Việc hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã đáp ứng nhu cầu về vốn của nông dân, từ đó thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương và thực hiện hiệu quả quá trình xây dựng nông thôn mới.   

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ nguồn vốn, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục hướng dẫn nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.