Italy đang trải qua một đợt thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài. Đợt nắng nóng này làm giảm đáng kể trữ lượng nuớc trên các con sông và hồ trên khắp đất nước.