Xác định vai trò, vị trí quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, ngay từ khi tái lập tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bình Du7o7nb đã tập trung chỉ đạo ngành giao thông vận tải và các cấp, các ngành hữu quan xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh gắn với các quy hoạch phát triển giao thông vận tải của quốc gia và khu vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành, lãnh thổ có liên quan, nhằm góp phần đắc lực cho sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa.