Những năm qua, cùng với ngành Y tế cả nước, Y tế Bình Dương đã không ngừng phấn đấu vượt khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.