Khách mời: GGS - TS Huỳnh Thị Gấm Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II

Nghệ thuật quân sự, theo tư tưởng của Người, là nghệ thuật tạo lực, lập thế, tranh thời; biết đánh địch bằng mưu, thắng địch bằng thế, lấy ít thắng nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. Lực ở đây là sức mạnh tổng hợp: chính trị và quân sự, tiền tuyến và hậu phương, dân tộc và thời đại. Người dạy: “Quả cân chỉ một kilôgam, ở vào thế lợi thì lực của nó tăng lên nhiều, có sức mạnh làm bổng được một vật nặng hàng trăm kilôgam. Đó là thế thắng lực”. Người khẳng định: “Thế địch như lửa. Thế ta như nước. Nước nhất định thắng lửa”.