Trong những năm qua, các hội viên người cao tuổi trong tỉnh luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” thông qua các phong trào, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Hội người cao tuổi luôn nêu cao tinh thần trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hội Người cao tuổi luôn là lực lượng quan trọng, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.