Sinh thời, Chủ tịch HCM luôn đề cao vai trò của các y, bác sĩ. Theo Người, việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào là một nhiệm vụ rất vẻ vang của nghề thầy thuốc.