Ngay từ đầu năm mới 2024, rất nhiều doanh nghiệp ở huyện Bàu Bàng đón nhận tín hiệu vui với số đơn hàng gia tăng, cần thiết phải tuyển dụng lao động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo mức tăng trưởng cao cho đơn vị.