Nguồn vốn tín dụng ưu đãi “hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm” được tăng cường đã giúp nhiều hội viên đoàn thể khu vực đô thị thực hiện nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập.