Với đặc điểm là địa phương phát triển công nghiệp, có tốc độ tăng trưởng dân số cơ học ở mức cao, vì vậy việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân.