Hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước thì sự đóng góp nguồn lực của nhân dân đã cùng tạo nên những thành quả lớn. Hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khi đây là yếu tố tác động đến nhiều lĩnh vực khác trong quá trình phát triển của địa phương.