Nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng từ một doanh nghiệp tư nhân

Song song với phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dươngrất chú trọng công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tỉnh ủy đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện với giải pháp sát thực tiễn, trong đó có Chương trình 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” nhằm cải thiện, tăng số lượng, nâng chất lượng các tổ chức đảng ở doanh nghiệp. Việc xây dựng các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước sẽbảo đảm vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.