Tấm gương bà Nguyễn Thị Minh Tấn Nông dân huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Tấm gương bà Nguyễn Thị Minh Tấn
Nông dân huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương