Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đang được nhiều nông dân tích cực tham gia. Quá trình này đang tạo ra ngày càng nhiều các sản phẩm chất lượng và có giá trị kinh tế cao.