Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục quan tâm đến hoạt động đối ngoại nhân dân, xem đây là công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Thực hiện Nghị quyết, bên cạnh ngoại giao kinh tế, tỉnh Bình Dương xem đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh thu hút ngoại lực để củng cố nội lực, góp phần nâng cao vị thế của Bình Dương trong mắt bạn bè quốc tế.