Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, công nhân lao động ở Bình Dương đang ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn  định và bền vững của doanh nghiệp.