Có thể nói, khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trở thành sức mạnh vô địch. Những lời dạy của Bác về phát huy sức mạnh nhân dân không chỉ có giá trị về nhận thức mà còn là bài học kinh nghiệm quý giá. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thực hiện hiệu quả việc phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.