Cách đây 77 năm, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp lần thứ 2 quay trở lại xâm lược Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Xứ Ủy Nam Kỳ, quân và dân Nam Bộ nói chung và Thủ Dầu Một, Bình Dương nói riêng đã đứng lên chống lại thực dân, đế quốc và đã giành những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.