Những năm qua, từ việc phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân các xã trong tỉnh đã tích cực tham gia, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới, làm nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của giai đoạn mới và hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.