Thời gian qua, với việc phát huy vai trò của tổ chức Hội nông dân cấp cơ sở đã tạo điều kiện cho nông dân đầu tư mở rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Hội nông dân cấp cơ sở là tổ chức hội gần nhất với nông dân, nắm bắt nguyện vọng của nông dân để có những hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ kịp thời cho nông dân trong sản xuất. Thời gian qua, với việc phát huy vai trò của tổ chức Hội đã tạo điều kiện cho nông dân đầu tư mở rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Hiện nay, có gần 57.000 nông dân tham gia tổ chức Hội, chiếm trên 93% số hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao đời sống nông dân; Hội nông dân các xã phường trong tỉnh đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Toàn tỉnh có hơn 34.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Sau 8 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Hội nông dân các cấp trong tỉnh Bình Dương đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Vị trí, vai trò của Hội nông dân cơ sở ngày càng được nâng cao.

Một trong những tác động tích cực đến việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp của nông dân là nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Hội nông dân đã thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân”. Hiện nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đạt trên đạt 110 tỷ đồng, hỗ trợ trên 4 ngàn lượt hộ vay. Nông dân đã thành lập 270 tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh hỗ trợ vốn, vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được chú trọng, nhất là về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc gia cầm; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái; trồng rau an toàn, đầu tư ứng dụng công nghệ, giống mới trong trồng trọt, giúp nông dân xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Với sự đầu tư về nhiều mặt, trong đó lấy nông dân làm trung tâm theo chính sách “tam nông” của Đảng đã và đang tạo đòn bẩy để nông dân phát triển đa dạng các mô hình sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đưa đời sống nông dân tiến thêm một bước trong giai đọan phát triển mới. Với kết quả này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động nông dân thực hiện hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái gắn công nghiệp chế biến, đưa nông nghiệp phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống nông dân trên địa bàn.