Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Và trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người thực hành đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Bởi theo Người, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.