Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 1/10/2018 gồm các nội dung sau:

- Công tác phòng cháy tại khu công nghiệp Đại Đăng 

- An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc