Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy ngày 3/4/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức phòng cháy chữa cháy trong tuần.

- Cần trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh mẫu giáo.

- Công tác phòng cháy chữa cháy ở một doanh nghiệp gỗ.