Chương trình PCCC trên BTV ngày 12/11/2018 gồm các nội dung sau:

- Chuyển biến trong công tác PCCC ở các doanh nghiệp ngành gỗ

- An toàn PCCC tại nhà trọ

- Hướng dẫn gọi 114