Chương trình Phòng cháy Chữa cháy trên BTV ngày 20/3/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức về công tác phòng cháy chữa cháy của tỉnh trong tuần.

- Ngành giấy, bao bì chủ động phòng cháy chữa cháy.

- Công tác phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Metro Bình Dương.