Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 26/06/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Nguy cơ cháy nổ từ hoạt động kinh doanh phế liệu

- Huấn luyện nghiệp vụ PCCC trên địa bàn thị xã Bến Cát