Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 27/11/2017 gồm các nội dung sau:

- Phóng sự phản ánh hoạt động của đội bảo vệ và PCCC khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- An toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình