Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 10/12/2018 gồm các nội dung sau: - An toàn PCCC tại một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm; Công tác PCCC tại chợ Phú Lợi; An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc.

Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 10/12/2018 gồm các nội dung sau:

- An toàn PCCC tại một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

- Công tác PCCC tại chợ Phú Lợi

- An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc