Chương trình PCCC trên BTV ngày 24/12/2018 gồm các nội dung sau:

- Bình Dương nâng cao kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng

- Công tác PCCC tại tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ