Nội dung chương trình PCCC trên BTV ngày 6/7/2019:

- Công tác PCCC tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

- Ghi nhận từ một buổi kiểm tra an toàn PCCC ngành gỗ