Nội dung chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 8/06/2019:

- Nâng cao ý thức PCCC từ tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

- An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc

- Hướng ẫn sử dụng bình chữa cháy