Tại Việt Nam, từ năm 2001, Ngày 26/6 hàng năm được chọn là Ngày Toàn dân phòng chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiểm họa của ma túy và khuyến khích mọi người cùng nhau hành động để đẩy lùi tệ nạn này. Những ngày qua, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các cấp ngành, địa phương ở Bình Dương thực hiện nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma túy. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống ma túy trong giới trẻ, bởi đây là thế hệ tương lai quyết định sự phát triển phồn thịnh của đất nước.