Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, xã Phú An (Bến Cát) tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Trọng tâm là thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, nâng cao đời sống cư dân nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa.