Phú Giáo là địa bàn sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương. Địa phương này hiện có rất nhiều mô hình chăn nuôi và trồng trọt quy mô lớn. Trong thời gian qua, Phú Giáo đã chú trọng đến nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản, nhằm đáp ứng cho thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.