Ngày 5/8, Quốc hội lập hiến vừa thành lập của Venezuela đã phế truất Tổng Chưởng lý Luisa Ortega. Cơ quan này cũng cho biết họ dự định hoạt động như là cơ quan quyền lực tối cao của Venezuela trong 2 năm.