Sáng 21/6, Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XV đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường. Đồng thời biểu quyết thông qua Dự án Luật Lưu trữ sửa đổi, sau đó Quốc hội đã thảo luận về Luật Tư pháp người chưa thành niên.