Trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là yếu tố được tỉnh quan tâm và đặt lên hàng đầu. Từ việc đầu tư hạ tầng hoàn thiện, nhất là về giao thông nông thôn và điện lưới quốc gia, người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, quá trình “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” được thực hiện hiệu quả.