Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), tại Bình Dương diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị của sách và xây dựng, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Các ngành, các cấp tỉnh Bình Dương đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 4 - năm 2017, qua đó góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.